- Ingenjören - https://www.ingenjoren.se -

Så mycket är en civilingenjörsexamen värd

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har i en färsk studie undersökt hur arbetsmarknaden värderar högre utbildning. Hur mycket högre lön ger en högskoleutbildning jämfört med en gymnasieexamen, när hänsyn tagits till bakomliggande faktorer?

Rasmus Sundin, UKÄ

Resultatet är glädjande för alla med civilingenjörsexamen. Generellt sett leder en högskoleutbildning till en lönepremie på 24 procent. För en civilingenjör är lönepremien 40 procent. Det innebär att en person med en civilingenjörsexamen har i snitt 40 procent högre lön än jämförbara individer som börjat jobba direkt efter gymnasiet. Högskoleingenjörer har en lönepremie på 29 procent.

För några inriktningar är lönepremien (se faktaruta intill) något högre än genomsnittet. För en examen inom Samhällsbyggnad och byggnadsteknik är lönepremien, 47 procent. Den är också högre  för Industriell ekonomi och organisation och för brandingenjörer.

– Ingenjörer står sig bra i förhållande till andra yrkesgrupper. Det är bara läkare och jurister som har högre lönepremier, berättar Rasmus Sundin, utredare på UKÄ och en av författarna till rapporten.

Kön spelar roll

Rapporten jämför även skillnaderna mellan könen när det gäller löner och lönepremier. Inom de flesta undersökta yrkesgrupperna har kvinnor lägre lön än män, ingenjörer är inget undantag. Tio år efter examen har en manlig civilingenjör en årsinkomst på cirka 600 000 kronor, medan kvinnor har cirka 9 procent lägre lön.

– Könseffekten är tydlig för ingenjörer. Om man jämför individer som är lika på alla andra sätt än kön så har en kvinnlig civilingenjör cirka 10 procent lägre lönepremie än sin manliga kollega.

Mittuniversitetet sticker ut

Spelar det då någon roll vid vilket lärosäte man har tagit sin examen? UKÄ har även studerat skillnaderna i lönenivå för samma typ av examen, men från olika lärosäten. För ingenjörer verkar det inte ha särskilt stor betydelse för lönen var man har studerat, skillnaderna är inte så stora. Bäst tjänar de som har examen från KTH, därefter kommer Linköping, Lund och Chalmers.

När det däremot gäller lönepremien (se faktaruta intill) så sticker Mittuniversitetet ut i positiv bemärkelse. Med en civilingenjörsexamen från Mittuniversitetet har man en lönepremie på hela 17 procent jämfört med samma examen från Uppsala universitet, som används som referens i studien. Den är dessutom betydligt högre än lönepremien för civilingenjörsutbildningar på andra lärosäten. Det innebär att man tjänar mer med en examen från Mittuniversitetet, även när man kontrollerar för bakgrundsvariabler och jämför liknande individer.

Vad är lönepremie?

Rapporten har undersökt om det finns en lönepremie för högre utbildning i Sverige, det vill säga om högre utbildning leder till högre lön än en gymnasieexamen. För att räkna ut lönepremien har man tagit hänsyn till faktorer som kan påverka lönen, bland annat gymnasiebetyg, arbetslivserfarenhet, föräldrars utbildningsnivå, nationell bakgrund, vilken sektor eller var i landet man arbetar. Rapporten tar dock inte hänsyn till kostnaden för utbildning.

Läs rapporten: Hur värderas högre utbildning? [1]

– Det är inga jätteskillnader, men det är intressant att Mittuniversitetet sticker ut på det här sättet när det gäller lönepremien. Vad det beror på kan jag inte svara på utifrån den här studien, säger Rasmus Sundin.

Negativ premie för lantmästare

Totalt sett värderas ingenjörer högt på arbetsmarknaden, men det är stor skillnad mellan olika examina. Högst värderat är en läkarexamen som har en lönepremie på 63 procent. Men det finns även yrken som har en negativ lönepremie. Sämst till bland yrkesexamina ligger Lantmästarexamen med en lönepremie på minus 34 procent. Även examen inom konstnärliga och estetiska yrken har en negativ lönepremie.

– Det jag tycker är mest uppseendeväckande i vår studie är att det finns yrken med negativ lönepremie. En person med lantmästarexamen har alltså en lägre lön jämfört med jämförbara individer som enbart har en gymnasieexamen. Det är anmärkningsvärt, säger Rasmus Sundin.

Anna Nyström