Medlemstidning för Sveriges Ingenjörer
Hem Arbetsliv Här är besluten som fattades på Ingenjörsfullmäktige

Här är besluten som fattades på Ingenjörsfullmäktige

Efter het debatt om kärnkraft klubbades Sveriges Ingenjörers miljö- och klimatpolitiska program igenom på fullmäktige. Motionerna om hur lönerna ska höjas röstades ner – men enigheten var stor om att något måste göras åt ingenjörernas lönenivå. Här är besluten som fattades på Ingenjörsfullmäktige.  

När Ingenjörsfullmäktige efter tre dagar avslutades tisdagen den 23 november så hade ledamöterna debatterat och godkänt tre program, en rad förslag i motionerna, budget, arvoden med mera.

En av de stora debatterna handlade om kärnkraft skulle nämnas som fossilfri energikälla i det nya miljö- och klimatpolitiska programmet eller inte.

Judit Burda
Judit Burda

– Man kan inte sticka under stol med att förbundet har en viss beröringsskräck inför kärnkraft. Vi vill vara alla medlemmar till lags. Och jag kan förstå att det finns en viss försiktighet, men vem annan än vi, med vår tunga kunskapsbas ska öka kunskapsnivån om kärnkraften? Sveriges energibehov kommer att öka och om vi ska klara omställningen till fossiloberoende får vi inte vara rädda att överföra kunskap om morgondagens kärnkraftsteknik, sa Judit Burda, ledamot för Klöver dam – kvinnligt nätverk.

En lång rad fler talare lyfte fram att sol- och vindkraft nämns som förnybara energikällor och att kärnkraft också behöver nämnas.

Teknikpositivt, teknikneutralt och enande

Samtidigt lyfte förbundsstyrelsen fram varför programmet utformats som det gjort.

– Vi hade tre utgångspunkter för det här programmet: Att det måste vara teknikpositivt, att det ska vara teknikneutralt eftersom vi har medlemmar i alla branscher och därför inte tar ställning, och att programmet ska vara enande. Vi frågade medlemmar för att se var landet ligger och det visade att kärnkraft är polariserande. Och vi ska inte polarisera medlemmar. Vi är inte för eller emot någon energikälla och vi har med i punkt N att det behövs fortsatta investeringar i befintlig och ny teknik, sa Sveriges Ingenjörers andra vice ordförande Sara Anvarsson.

Flera talare instämde i att inget teknikslag nämns i själva åsiktspunkterna i programmet och att det är så det ska vara.

Johan Tärbo som satt som ordförande för fullmäktige lyfte fram att det kommer att gå att skriva motioner till nästa fullmäktige för den som vill ändra något i programmet. Och efter lång debatt godkändes det miljö- och klimatpolitiska programmet med bara några mindre språkliga justeringar.

Se ytterligare kommentar om kärnkraftsdebatten här.

Gemensam syn att lönerna måste höjas

Det vanligaste ämnet för de motioner som kommit in till fullmäktige handlade om olika sätt att lyfta ingenjörernas löner och den frustration som finns över att förutsättningarna att lyckas i förhandlingar i dag är dåliga.

Motionerna röstades ner, eftersom de inte ansågs som lösningar på problemet. Men Ulf Bengtsson, ledamot för Sveriges Ingenjörer Syd, sammanfattade diskussionen som varit i utskottet med att det finns en enighet och medvetenhet om att det här är ett stort problem och att förbundet måste hitta lösningarna på det.

Ulf Bengtsson

– Vi kan inte låta det här fortsätta. Vi måste hitta nya metoder. Vi har inte haft förmågan att hitta något nytt men nu måste alla tänka till: Vad kan vi göra? Om vi inte gör något kommer medlemmarna inte att förstå vad Sveriges Ingenjörer gör. Lön, arbetstid och rätten att vara ledig – det är saker som intresserar medlemmarna, sa han från talarstolen.

Efteråt kommenterade Ulf Bengtsson till Ingenjören att han tror att förbundet kommer att behöva ta en konflikt – som strejk eller övertidsblockad – för att få en förändring.

Högpresterande kvinnors löner

Den motion som uppmärksammade att lönegapet mellan män och kvinnor är större bland dem som har högre löner gick till stor del igenom.

Det lyftes fram att det så klart är viktigt att minska löneskillnaderna oavsett lönenivå, men att det också är viktigt att inte missa att den här gruppen.

Dialog om ekonomin och fortsättning om konfliktfonden

Fullmäktige skulle också ta ställning till en rad motioner om förbundets egen ekonomi. Det ledde till mycket diskussion i det förberedande utskottet. Men i faktiska beslut blev förändringarna inte så stora.

Förbundsstyrelsen uppmanas att titta vidare på möjligheten att tillföra informations-/dialogtillfällen för fullmäktigeledamöter under budgetprocessen.

Förbundsstyrelsen uppmanas också att ta fram en trendanalys av hur intäkter och utgifter har förändrats över tid.

Konfliktfondens storlek – hur mycket pengar Sveriges Ingenjörer ska ha fonderat för att kunna bekosta en strejk eller annan stridsåtgärd – ledde också till diskussion i utskottet.

– Det är tydligt att vi inte är överens om hur stor konfliktfond vi behöver ha. Fortsättning följer, konstaterade Karin Stihl, ledamot för Klöver dam – kvinnligt nätverk från talarstolen.

Oförändrad medlemsavgift och höjda arvoden

Fullmäktige beslutade att medlemsavgiften är oförändrad under 2022.

Man röstade också ja till förslaget att göra en rejäl höjning av arvodet för förbundets ordförande och vice ordförande (läs mer om det och om de olika åsiktsprogrammen i den här artikeln). Bara en ledamot argumenterade mot förslaget och tyckte att det borde bli en försiktigare ökning, övriga som uttalade sig tyckte att höjningen var fullt rimlig.

Matte och högskolelärares pedagogikutbildning

Ska det stå i läroplanen och kursplanerna att man ska räkna inom fysik och andra ämnen i grundskolan? Det väckte debatt på fullmäktige. Ingen var egentligen emot, men frågan var hur detaljerat det skulle beskrivas i förbundets utbildningspolitiska program.

– Läroplanerna och kursplanerna för grundskolan tar inte upp att man ska räkna i fysiken, bara att man muntligt ska kunna resonera. Det gör att man kan göra olika på olika skolor. Därför tycker jag att vi ska göra ett tillägg i programmet om det, så att man är medveten om vad man har att jobba med och att skolorna blir mer likvärdiga, sa Håkan Lönnqvist, ledamot för Ericssonlistan.

Hans förslag bifölls av fullmäktige och i det utbildningspolitiska programmet ska det nu skrivas till att ”Säkerställ att matematiken används som verktyg i tekniska och naturvetenskapliga ämnen”.

Vad gällde den motion som lagts fram av Ingenjörerna på AB Volvo om att kräva mer utbildning i pedagogik för högskolelärare, så röstades den ner. Men intentionen i motionen lades in i programmet genom att den här punkten lades till:

”Högskolelärare ska också ges möjlighet att successivt höja sin pedagogiska skicklighet. Lärare ska alltid ha utrymme för att kunna följa utvecklingen av didaktik relevant för den egna undervisningen”.

Distansarbete, arbetsmiljö och trakasserier av förtroendevalda

Det blev mycket diskussion om Anders C Johanssons motion om distansarbete och fullmäktige beslutade till slut att Sveriges Ingenjörer aktivt ska arbeta med frågor om distansarbete, bland annat genom kollektivavtal. Läs mer i separat artikel.

Det arbetsmiljöpolitiska programmet antogs också med några mindre justeringar i formuleringar. Dessutom lades en punkt om just distansarbete till.

Ingenjörsfullmäktige beslutade också att förbundet ska undersöka trakasserier mot förtroendevalda: ”om, på vilket sätt och i vilken omfattning förtroendevalda missgynnas – karriärmässigt och lönemässigt – särbehandlas eller trakasseras med anledning av sina förtroendeuppdrag”.

Chefssatsning, ökad närvaro och industripolitiskt program

Ingenjörsfullmäktige beslutade också:

  • att stärka förbundets satsningar riktade till ledare och chefer.
  • att ett industripolitiskt program ska tas fram senast till Ingenjörsfullmäktige 2023.
  • att inte inrätta ett Ingenjörernas hus i Göteborg men att ”utöka Sveriges Ingenjörers närvaro ute i landet inklusive på våra lärosäten och dessutom inkludera arbete med medlemsnytta”.

Ny förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen valdes i enlighet med valberedningens förslag. Ulf Nordberg och Per Arne Lundberg valdes in som nya ledamöter, Therese Koggdal, Arezou Taghizadeh och Philip Engström valdes om för ytterligare två år och Viktor Andersson valdes in som teknologrepresentant.

Förbundsstyrelsen ser nu ut så här:

Valda till hösten 2023:
Therese Koggdal, AB Volvo, i styrelsen sedan 2016
Arezou Taghizadeh, PTK, 2018
Philip Engström, Nationellt forensiskt centrum, 2019
Ulf Nordberg, Rise, nyval
Per Arne Lundberg, Postnord, nyval

Resten av styrelsen, valda till hösten 2022:
Ulrika Lindstrand, ordförande, McNiel AB, i styrelsen sedan 2010
Per Norlander, förste vice ordförande, Ericsson AB, i styrelsen sedan 2016
Sara Anvarsson, andre vice ordförande, LegiLexi stiftelse, i styrelsen sedan 2017
Joachim Pettersson, Boliden minerals, i styrelsen sedan 2011
Marcus Suurküla, FMV, 2016
Peter Tönnäng, Avega, 2018
Frida Krantz Röhne, Afry, 2020
Kristin Andersen, WSP Sverige AB, 2020

Teknologer:
Fares Abugharbia, Blekinge Tekniska Högskola, vald till 2022
Viktor Andersson, BTH, vald till 2023

Karin Thorsell

LÄMNA EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

SENASTE NYTT

Reglerna kring tjänsteställe styr inte möjligheten att jobba hemifrån

0
Kan mitt tjänsteställe ändras om jag arbetar för mycket hemifrån? Skatteverkets expert Pia Blank Thörnroos reder ut vad som gäller.
Kursmoduler i Ingenjör4.0.

Modulkurser ska ge ingenjörer ny kunskap – nu skalas Ingenjör4.0 upp

0
Ett lättillgängligt system med spetskunskap inom AI och robotisering. Kurserna i Ingenjör4.0 ska fortbilda yrkesverksamma ingenjörer och nu skalas konceptet upp.
Ingenjörsfullmäktige 2021

Här är besluten som fattades på Ingenjörsfullmäktige

0
Efter het debatt om kärnkraft klubbades Sveriges Ingenjörers miljö- och klimatpolitiska program igenom. Motionerna om löner röstades ner – men enigheten var stor om att något måste göras åt ingenjörernas lönenivå.

Lön och kärnkraft några av de viktigaste diskussionerna på fullmäktige

0
Vi frågade sex ledamöter vilka som var de viktigaste besluten eller diskussionerna på Sveriges Ingenjörers fullmäktige.

Fullmäktige vill driva fram bra villkor för distansarbete genom kollektivavtal

2
Lön, arbetsmiljö, försäkringar och andra villkor ska inte vara sämre när man jobbar på distans. Ingenjörsfullmäktige beslutade att Sveriges Ingenjörer ska driva kraven i förhandlingar om nya kollektivavtal.

Så många ingenjörer rekryterar arbetsgivarna 2022

3
En klar majoritet av ingenjörsföretagen planerar att rekrytera fler ingenjörer 2022 än i år. Sex företag behöver anställa minst 1 000 ingenjörer, visar en undersökning av Ingenjören.

Så förbereder du dig för livet som pensionär

0
Att gå i pension är en stor förändring i livet som kan vara tuff att hantera. Här är psykologens tips på hur du kan förbereda dig för livet som pensionär.

Forskare undersöker hur virtuella kontor påverkar oss

0
Hur känns det att jobba i ett virtuellt kontor? Nu ska forskare vid Chalmers undersöka hur VR-kontor kan påverka våra kroppar och hjärnor. 

Så hanterar du en dålig chef

0
Ett dåligt ledarskap kan vara förödande för verksamheten, slå sönder arbetsgrupper och skapa stress och osäkerhet i organisationen. Så här får du upp ögonen för ett destruktivt ledarskap.

Jazzspelande AI-trummis prisas som bästa exjobb

0
Kan en trummaskin lära sig spela jazz med hjälp av AI? Det var utgångspunkten i Oscar Thörns examensarbete som nu vinner Wimanska priset.

VI REKOMMENDERAR

Skulle du gå i pension om du vann på Lotto?

0
Antag att du vinner 5 miljoner kronor på Lotto. Vad skulle du göra? En stor studie ställde frågan till personer över 65 som fortfarande arbetar. Vad tror du att de svarade?

TOPPLISTA